Karate training camp

By the chief instructor Jharkhand, Sensai vikash Pathak,Sumitra ma'am, Sempai Ravishankar (Senior Black belts), Rajshree to hundreds of...